PDF Drukuj Email

Szanowni Pa?stwo


Witam Pa?stwa Serdecznie, na stronie Biura Ekspert?w Samochodowych "MK DOLIWA CAR"??? w Krakowie.

Od wielu lat jeste?my? samodzieln? jednostk? certyfikowan? dzia?aj?c? skutecznie od wielu lat na rynku ma?opolskim, specjalizujemy si? w bardzo wielu?? przedsi?wzi?ciach z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa motoryzacyjnego, takiego jak:


  • Identyfikacja i wycena warto?ci pojazd?w
  • Ocena pojazd?w u?ywanych
  • Wycena maszyn i urz?dze?
  • Oceny powypadkowe
  • Opinie techniczne
  • Ruch drogowy, rekonstrukcje wypadk?wNasi rzeczoznawcy to osoby o wieloletnim do?wiadczeniu, bardzo dobrze przygotowani pod wzgl?dem merytorycznym oraz praktycznym.
Pozdrawiam i zapraszam do wsp??pracy oraz korzystania z us?ug naszej firmy, w imieniu w?asnym? oraz koleg?w

Rzeczoznawca

mgr in? Franciszek Micha? Dzik